PODSTAWA PRAWNA
 
 
Kodeks Karny
Art.162.§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
 
Kodeks Cywilny
Art. 757. Kto w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącemu drugiemu ratuje jego dobro, może zażądać od niego zwrotu uzasadnionych wydatków, chociażby jego działanie nie odniosło skutku,  i jest odpowiedzialny tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 
 
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Art. 5 .
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.
 
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa /RKO/

oceń bezpieczeństwo  
sprawdź przytomność           NIE
zapewnij sobie pomoc  
udrożnij drogi oddechowe  
sprawdź czy oddycha           NIE
wezwij pogotowie  
30 uciśnięć klatki piersiowej  
2 oddechy ratownicze  


 Pozycja bezpieczna

oceń bezpieczeństwo  
sprawdź przytomność           NIE
zapewnij sobie pomoc  
udrożnij drogi oddechowe  
sprawdź czy oddycha           TAK
wezwij pogotowie  
30 uciśnięć klatki piersiowej  
2 oddechy ratownicze  


 Z myślą o fizycznie słabym ratowniku i ciężkim poszkodowanym, opracowano specjalną technikę układania poszkodowanego na boku.
 
 
 
ZADŁAWIENIA
             pochyl ją do przodu i namawiaj do kasłania,
             jeśli nie pomaga...               jeśli nie pomaga...
 
 
jeśli nadal utrzymuje się niedrożność dróg oddechowych, powtarzaj sekwencję
5 uderzeń pomiędzy łopatki, na przemian z 5 uciskami nadbrzusza
 
jeżeli poszkodowany straci przytomność wezwij pogotowie , a następnie rozpocznij RKOKRWOTOKI    
 

 
KRWAWIENIE Z NOSA
 

 
„CIAŁO OBCE” W RANIE
 
 

ZŁAMANIA
 
 

OPARZENIA
 
Oparzenia termiczne


Oparzenia elektryczne / porażenie prądem/  
.
Oparzenia chemiczne


 
PADACZKA     
 
NIE NALEŻY:
wkładać niczego twardego pomiędzy zęby poszkodowanego oraz nie hamować drgawek
 
 
 

PODSTAWOWY SKŁAD APTECZKI

Proponowany, podstawowy skład apteczki do zakładu pracy, samochodu
© Copyright 2022